خسته ام و پاهایم طاقت این راه ها را ندارند نجات دهنده کجاست؟؟؟؟؟؟؟
/ 3 نظر / 13 بازدید
چشم ها دوخته به ته لیوانم که حس هایم را بین قطعات شناور یخ غرق می کنم "  این تنهایی بیچاره مغموم" .... و افتابی ... ادامه مطلب
/ 4 نظر / 13 بازدید
تیر 94
1 پست
خرداد 94
1 پست
دی 93
1 پست
شهریور 93
1 پست
مرداد 93
3 پست
تیر 93
1 پست
دی 92
1 پست
آذر 92
6 پست
آبان 92
1 پست
مهر 92
4 پست
شهریور 92
2 پست
مرداد 92
1 پست
تیر 92
3 پست
خرداد 92
3 پست
اسفند 91
3 پست
بهمن 91
5 پست
دی 91
4 پست
آذر 91
2 پست
مهر 91
1 پست
شهریور 91
2 پست
مرداد 91
2 پست
تیر 91
1 پست
خرداد 91
1 پست
دی 90
5 پست
آذر 90
4 پست
آبان 90
2 پست
شهریور 90
3 پست
مرداد 90
6 پست
تیر 90
1 پست
اسفند 89
1 پست
دی 89
3 پست
آذر 89
1 پست
آبان 89
1 پست
مهر 89
2 پست
شهریور 89
1 پست
مرداد 89
2 پست
تیر 89
2 پست
خرداد 89
4 پست
اسفند 88
3 پست
بهمن 88
4 پست
دی 88
4 پست
آذر 88
2 پست
آبان 88
4 پست
مهر 88
3 پست
شهریور 88
5 پست
مرداد 88
5 پست
تیر 88
6 پست
خرداد 88
5 پست
اسفند 87
6 پست
بهمن 87
5 پست
دی 87
1 پست
آذر 87
2 پست
آبان 87
3 پست
مهر 87
8 پست
شهریور 87
7 پست
مرداد 87
3 پست
تیر 87
3 پست
خرداد 87
1 پست
اسفند 86
15 پست