ته دیگ...

 یکی گفت :" چرا به روز نمیشی ؟ مگه ته کشیدی؟"

و من  فکر کردم : د ق ی ق ا !! ته کشیده ام .. ته. خوب که گوش کنی صدای نفرت انگیز و ناهنجار کشیدن قاشق به ته قابلمه رنگ و رو رفته خط خطی را می شنوی . از آن صدا ها که موهای آدم را سیخ می کند... خبر دار.

و بعد فکر کردم چه حیف که حنجره آدم ها آن طور که باید کارایی ندارد...و چه حیف تر که نعره ها قورت داده می شوند و اشک ها نه.

 

/ 1 نظر / 18 بازدید
منتظر

نوشته هات قشنگه... من اولین باری که یام اینجا.. سری هم به اتاق صفری ها بزن..