شب

خوابم نمی برد

با هر قدم حرف فرو خورده ای زیر پاهایم خرد می شود

و تکه های خودم را به پاره های سکوت کوک می زنم....

/ 3 نظر / 8 بازدید
مریم

و من چیزی برای کوک زدن هم ندارم ......

نسیم

[لبخند]

[لبخند]