"برنده در خوابش از یاد می برد

من اما در خواب می بینمش

که خود به بیداری

نقشی به کمالم از قفس..."

 

خوب غصه بخور که باد کنی بترکی بمیری.......

 

/ 0 نظر / 3 بازدید