مرگ واره

اندوه

از عمق چشم ها به کف دست هایم

و از آنجا حقیرانه به لبه تیغ می سرد...

با آن درخشندگی فریبناکش

...

واى

×××

بعد دیگر چه باقی خواهد ماند جز لکه های خاکستری بد رنگ؟

گیرم که سرزنشی از سر استیصال هم در کار باشد...

/ 0 نظر / 6 بازدید