باور نکنی

 این کرم سرد  رنگ گوریده از اندوه را

محصور در پیله کهنه خاک  گرفته اش...

×××

پروانه ای

 جایی در آن اعماق

هنوز بالهایش را آشفته  به قفسه سینه ام می کوبد

×××

 

 

/ 1 نظر / 6 بازدید

respect it