مرگ

یک ثانیه کافی بود

آغشته به بوی هراس انگیز دود

و هزاران فریاد ترس خورده خفه در گلو...

و دست های مرگ  بر پیشانیم

بین دیوار های آجری خیس حیات بر زمین نشستم 

و گریستم

و گریستم

و گریستم... و نفس کشیدم از آغاز

/ 1 نظر / 2 بازدید
...

نفس کشیدنت با اون بوی هراس انگیز دود خیلی ست هست.. فوق العاده بهت میاد..