شب

ام

و روزهای

ام

را

بر گرم ترین وجه این هستی  غبار گرفته نا موزون..... رها می کنم

××××

از

من

تنها

 لحظات کسالت بار مهوع غمگینی مانده

که در نا امیدی تکرار می شوند

×××××××××××××××××××××××

و هیچ بستری  حجم خستگی ام را در آغوش نمی گیرد

/ 1 نظر / 6 بازدید
akbri

برای خوانش شعرم تعجیل بفرمایید .ممنون