فرصت های دوباره چه سنگین اند

و جاده های تازه چه پیچ پیچ و خمیده ..

***

تنها وحشت همان حس همیشگی کهنه است

همان طور که بوده

و هست

***

بوی گم شدن می آید باز...

/ 1 نظر / 6 بازدید
i miss your madness

that's your KH0RAKK