پاسخ.....

""نه کلامی از آن سو

و نه پاسخی

از ستاره آشنای پیشین....""""

 

کلامی نیست

پاسخی در کار نبوده است هرگز

حنجره ها آغشته به ضجه های بی امان اند در اوج سکوت

و خورشید های خفته را

به تکانی

نجوایی

فریادی حتی

از رویای سپید و یخزده برف های تازه باریده

                                                             به نام می خوانند.....

/ 2 نظر / 7 بازدید
م.

ضجه های بی امان فریاد بی پایان شادی خواهند شد اگر دیگرگونه ببینی و دیوار سکوت و خشم را فرو ریزی تا حصار بهشتی امن را بتوانی که بسازی بتوانیم که ...

م.

"سکوت چیست, چیست, چیست ای یگانه ترین یار؟ سکوت چیست به جز حرف های ناگفته من از گفتن میمانم, اما زبان گنجشگان زبان زندگی جمله های جاری جشن طبیعت است. زبان گنجشگان یعنی: بهار. برگ. بهار. زبان گنجشگان یعنی: نسیم. عطر. نسیم."