م ...ا...م...ا...ن....ه

گفتی " فراموشم کن"

و من صبح طعم مرگ دادم....

گفتی " می ایستم" ...و جا زدی

 پنهان شدی در عوض , زیرفریاد ها

و بوی فریبنده "تسلیم"

××××

ببریم این بند دردناک را؟

و خلاص؟؟

تو را که نمیدانم

ولی من چقدر دلم میخواهد بخوابم 

با ابن لیست بی وزن و حقیر مایملکم که در کیفم سنگینی می کند......

/ 3 نظر / 7 بازدید
..

گاهی چون تو جمع اضداد می شوم

آوید

من اینک لبریز سرزنشم انباشته از اشتباه و تنها