تسلیم

دست هایم زخمی اند

حس هایم هم ...

از بس که مستاصل آویخته ام ...بی وقفه

 به واژه های دروغین مهوع 

***

نگاهی دوخته نمی شود

تسکینی در کار نیست

و ترس نفس هایم را حبس می کند...

/ 0 نظر / 5 بازدید