روز هایم را می شمارم

و کابوس های شبانه ام

تیک تاک....

****

به خاطر نمی آورم خودم را

....

.................

..............................

کسی نام مرا می خواند

آویشششششنننننننننننننن

/ 3 نظر / 5 بازدید

your hamzad

شروه

برای خوانش دعوتید . مرا فراموش کرده اید .